Ирыстоны адӕм, Уастырджийы хуыздӕр арфӕтӕй хайджын ут!

0
375
????????????????????????????????????

Цӕгат Ирыстоны зынаргъ цӕрджытӕ!

Арфӕ уын кӕнын не стыр ӕмӕ зынгӕ бӕрӕгбон — Джеоргуыбайы фӕдыл!

Нӕ кадджын, бирӕӕнусон традицитӕн аргъ кӕнгӕйӕ, ацы бӕрӕгбон дзурӕг у фӕлтӕрты ӕхсӕн ӕнӕскъуынгӕ бастдзинадыл, ӕмӕ ирон адӕмы национ исбон чи у, уыцы сӕйраг хӕзнатӕ бахъахъхъӕныны ахсджиагдзинадыл.

Джеоргуыбайы бонтӕ бӕрӕг кӕнын рагӕй дӕр ӕмӕ ӕнӕивгӕ ныффидар удварнджын бӕрӕгбӕтты номхыгъды. Бӕрӕг ӕй фӕкӕнынц, фыдӕлтӕй рацӕугӕ ирон ӕгъдӕуттӕ зӕрдиагӕй чи ӕххӕст кӕны ӕмӕ нымайы, нӕ республикӕйы чи цӕры, уыцы ӕппӕт адӕмыхӕттытӕ.

Уӕдӕ ацы кадджын бонты нӕ хистӕрты ӕппӕт куывдтытӕ ӕмӕ фӕдзӕхстытӕ фехъуысӕнт Стыр Хуыцау ӕмӕ Уастырджимӕ, цӕмӕй дуне сабыр уа. Нӕ рагон, диссаджы кавказаг зӕххыл ӕнхъӕвзӕд фӕрныгад, ӕмзӕрдӕдзинад, Ирыстоны алы бинонтӕн та куыд Цӕгаты, афтӕ Хуссары дӕр ӕрхӕссӕнт хӕлардзинад, циндзинад ӕмӕ амонд.

Уадз, ацы кувӕн бонты нӕ республикӕйы бирӕнацион адӕмы иудзинад фидар кӕнӕд, ӕрыгӕттӕн суӕд ӕцӕг уазӕгуарзондзинад ӕмӕ узӕлды ӕвдисӕн. Тырнӕм, нӕ фыдӕлтӕ нын цы удварны хӕзнатӕ ныууагътой, уыдон хъахъхъӕнынмӕ.

Уе ‘ппӕтӕн дӕр, зынаргъ ӕмбӕстӕгтӕ, мӕ зӕрдӕ зӕгъы ӕнӕниздзинад, ӕнтыстдзинӕдтӕ, фӕрныгад, цӕмӕй нӕ уарзон Ирыстон дарддӕр дидинӕг кала.

Битарты Вячеслав,

Республикӕ Цӕгат Ирыстон-Аланийы Сӕргълӕууӕг

 

Зынаргъ ӕмбӕстӕгтӕ!

Ирыстоны ӕппӕты кадджындӕр национ бӕрӕгбӕттӕй иуы — Джеоргуыбайы агъоммӕ мӕн зӕрдӕбын арфӕтӕ ракӕнын фӕнды сымахӕн, цӕмӕй сабырдзинад уа зӕххыл, бӕркад ӕмӕ фӕрныгад та уӕд уӕ алкӕй хӕдзары дӕр.

Ацы бӕрӕгбон Ирыстоны бирӕнацион адӕмӕн ссис иугӕнӕг нысан, аргъ кӕмӕн нӕй, фыдӕлты ахӕм удварны ӕмӕ ӕгъдауы бындур. Куыд фондзыссӕдз азы размӕ, афтӕ ныр дӕр уый ӕмыдзаг у арф хъуыдыйӕ ӕмӕ фидар баст у рӕсугъд хӕдбындур традицитӕ ӕмӕ ӕгъдӕуттимӕ. Уыдон зӕрдиагӕй хъахъхъӕд ӕмӕ лӕвӕрд цӕуынц фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ. Дӕ ивгъуыд зонын ӕмӕ йын аргъ кӕнын, дӕ абон та ӕнтыстджынӕй аразын, сабырӕй ӕмӕ ӕмзӕрдӕйӕ цӕрын сты нӕ иумӕйаг ӕнтыстдзинӕдты сӕйраг рахӕцӕнтӕ нӕ уарзон Ирыстоны фарнӕн.

Республикӕ Цӕгат Ирыстон-Аланийы Парламенты депутатты номӕй уын мӕ зӕрдӕ зӕгъы, зынаргъ ӕмбӕстӕгтӕ, фидар ӕнӕниздзинад, зӕрдӕрухс ивддзинӕдтӕ, ног гӕнӕнтӕ ӕмӕ ӕнтыстдзинӕдтӕ. Ацы рухс Джеоргуыбайы кувӕн бонтӕ амонд ӕрхӕссӕнт алы хӕдзарӕн дӕр!

Бӕрӕгбоны хорзӕх уӕ уӕд ӕмӕ Уастырджийы фӕдзӕхст ут!

Алексей Мачнев,

Республикӕ Цӕгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Сӕрдар

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here